Sunday, 16 October 2011

07. SIFAT HURUF : Sambungan 2 ...

07.02.01 SIFAT KETARA

1.      Sifat Isti’la
·         Dari segi Bahasa Isti’la bererti Tinggi
·         Dari segi Istilah, Isti’la bermaksud sebutan Tinggi iaitu sebutan yang berbunyi ‘o’ (seperti bunyi perkataan ‘war’ dalam Bahasa Inggeris) ketika berbaris Atas
·         Sifat Isti’la gugur apabila Huruf-Huruf tersebut tidak berbaris Atas
·         Kedudukan Bibir-Bibir Atas dan Bawah sedikit terkedepan ketika menyempurnakan Sifat Isti’la

Bilangan Huruf-Huruf Isti’la adalah lapan iaitu :

 ر ظ ق ط غ ض ص خ


MULAHADZAH

a.                   Oleh kerana Sifat Isti’la terjadi ketika berbaris Atas sahaja, maka ketika tidak berbaris Atas kedudukan Mulut adalah seperti Huruf-Huruf yang lain kecuali Huruf-Huruf Itbaq
b.                  Syihabuddin AlQastallani menyebut dalam Kitabnya LataifulIsyarat LiFununilQiraat22 bahawa Huruf ر ketika Tafkhim mengambil Sifat Isti’la
c.                   Huruf ر dimasukkan di dalam Huruf Isti’la kerana asal Huruf ر adalah tebal sebagaimana pandangan Imam Syatibi
d.                  Walaupun Huruf  ل  juga mengambil Sifat Isti’la ketika Taghlidz tetapi tidak dimasukkan di bawah Sifat Isti’la kerana bukan semua Huruf ل yang berbaris atas itu Taghlidz dan lagi asal Huruf ل  adalah nipis
e.                   Bukan semua Huruf Isti’la itu Tafkhim (Tebal)

2.      Sifat Istifal
·         Dari segi Bahasa Istifal bererti Rendah
·         Dari segi Istilah, Istifal bermaksud sebutan Fathah Tawassut ketika berbaris Atas
·         Sifat Istifal adalah lawan bagi Sifat Isti’la

3.      Sifat Qalqalah
·         Dari segi Bahasa Qalqalah bererti Detakan
·         Dari segi Istilah, Qalqalah bermaksud Suara yang mendetak yang terjadi ketika berBaris Mati
·         Bunyi Detakan Huruf-Huruf Rendah (Istifal) di pertengahan bacaan adalah seperti bunyi Huruf Vokal ‘e tanda’ dalam Bahasa Melayu yang diIstilahkan sebagai Qalqalah Sughra
·         Bunyi Detakan di hujung bacaan diakhiri dengan Huruf Hamzah berbaris mati (glottal stop) yang diIstilahkan sebagai Qalqalah Kubra
·         Bunyi Detakan Huruf-Huruf Tinggi (Isti’la) adalah seperti ianya berbaris atas
·         Tempoh Detakan adalah sama seperti tempoh sebutan baris kecuali Huruf-Huruf berTasydid, di mana tempoh Syiddahnya adalah selama tempoh dua Huruf Mati

Bilangan Huruf-Huruf Qalqalah adalah lima iaitu :

د ج ب ط ق


PERHATIAN

a.       Qalqalah dihasilkan dari tekanan yang kuat ke atas huruf-huruf yang tertahan Nafas atau Suara, oleh itu semua Huruf Qalqalah bersifat Syiddah
b.      Bukan semua Huruf Qalqalah bersifat Jahr

4.      Sifat Istitalah
·         Dari segi Bahasa, Istitalah bererti Memanjang
·         Dari segi Istilah, Istitalah bermaksud tempoh menyebut Huruf-Huruf ketika berbaris Mati lebih Panjang atau lebih lama dari Huruf-Huruf lain

Bilangan Huruf-Huruf Istitalah adalah dua puluh tiga iaitu semua Huruf Hijaiyyah selain dari Huruf-Huruf Qalqalah dan Alif


CATATAN

‘Ulama’ tidak sepakat dalam mendefinisi Sifat Istitalah
·         Ada yang berpandangan seperti di atas23
·         Ada yang berpandangan bahawa Istitalah adalah panjangnya Makhraj24 yang dikhususkan kepada huruf ض 


MULAHADZAH

a.       Pandangan kedua adalah bersandarkan kepada Makhraj Huruf  ض  sahaja kerana dikatakan Makhraj Huruf tersebut adalah panjang iaitu bahagian tepi Lidah (kiri atau kanan atau kedua-duanya) bersentuh dengan keseluruhan (lima batang) Papan Gigi Geraham. Sebenarnya ciri ini juga terdapat pada Huruf-Huruf  ط, ظ, ن dan beberapa Huruf yang lain lagi. Oleh itu tidak tepat jika hanya dikhususkan kepada Huruf  ض  sahaja.
b.      Sekiranya Istitalah didefinisi mengikut pandangan kedua maka ianya merupakan Sifat yang terjadi dari Makhraj.
c.       Saya berpegang kepada Pandangan pertama kerana sememangnya tempoh pegangan sesetengah Huruf ketika berbaris mati adalah lebih panjang dari sesetengah Huruf yang lain
d.      Jika dianalisa terperinci setiap Huruf ketika berbaris mati, maka didapati bahawa semua Huruf-Huruf yang bukan Huruf-Huruf Qalqalah, mempunyai suatu tempoh pegangan yang lebih panjang
e.       Oleh kerana Huruf-Huruf yang mempunyai ciri ini adalah selain dari Huruf-Huruf Qalqalah, maka bolehlah dianggap Sifat Istitalah sebagai sifat yang berlawanan dengan Sifat Qalqalah
f.       Sekiranya sifat Istitalah ini tidak dibuat pada sesetengah Huruf yang bukan Qalqalah, maka ia cenderung untuk menjadi Qalqalah

5.      Sifat Imalah
·         Dari segi Bahasa Imalah bererti Condong.
·         Dari segi Istilah, Imalah bermaksud sebutan huruf ketika berbaris Atas yang lebih dekat atau condong kepada baris Bawah
·         Sifat atau Istilah ini telah disebut dalam bahagian Baris Far‘i.

07. SIFAT HURUF : Sambungan 1...

07.02  PENDETAILAN SIFAT-SIFAT HURUF

Oleh kerana setakat ini saya hanya bertemu dengan tiga puluh lima Sifat maka saya pecahkan kepada tiga kategori daripada tiga puluh lima Sifat-Sifat ini.

I.                   Sifat-Sifat yang tidak menjejaskan bacaan.

i.                    إصمات              -           Ismat
ii.                  إذلاق                -           Izlaq
iii.                لين                 -           Lin     
iv.                علة                  -           ‘Illah
v.                  هوائى               -           Hawai
vi.                أصلية             -           Asliyyah
vii.              زوائد               -           Zawaid
viii.            مذبذبة             -           Muzabzabah 
ix.                ولين مد            -           Mad dan Lin
x.                  إبدال                -           Ibdal
xi.                متصل              -           Muttasil
xii.              مشربة             -           Musyrabah
xiii.            مهطوف              -           Mahtuf
xiv.            راجع                 -           Raji’
xv.              صم اتو صتم   -           Sutm atau Summ
xvi.            جرسي              -           Jirsi


II.                Sifat-Sifat yang terjadi dari Makhraj

i.                    جهر                  -           Jahr
ii.                  همس                 -           Hams
iii.                إطباق               -           Itbaq
iv.                انفتاح            -           Infitah
v.                  شدة                 -           Syiddah
vi.                رخوة                 -           Rakhawah
vii.              انحراف             -           Inhiraf
viii.            تكرير             -           Takrir
ix.                تفشي            -           Tafasysyi
x.                  صفير                        -           Safir
xi.                غنة                  -           Ghunnah
xii.              تفخيم            -           Tafkhim
xiii.            ترقيق            -           Tarqiq
xiv.            خفاء                -           Khafa’


III.             Sifat-Sifat yang mesti dibuat

i.                    استعلاء          -           Isti’la’
ii.                  استفال           -           Istifal
iii.                قلقلة              -           Qalqalah
iv.                استطالة           -           Istitalah
v.                  إمالة                 -           Imalah


IV.             Gelaran Huruf

i.                    الجوفية          -           Jaufiyyah
ii.                   الهوائية         -           Hawaiyyah
iii.                الحلقية           -           Halqiyyah
iv.                اللهوية                        -           Lahwiyyah
v.                  الشجرية          -           Syajariyyah
vi.                الذولقية          -           Zawalqiyyah
vii.              النطعية           -           Nitaiyyah
viii.            اللثوية           -           Lithawiyyah
ix.                الآسلية           -           Asaliyyah      
x.                  الشفهية         -           Syafahiyyah
xi.                الشفوية         -           Syafawiyyah

Gelaran Huruf diberi oleh AlKhalil kepada Huruf-Huruf yang sama atau hampir sama Makhraj.

Saya tidak berhasrat untuk membincangkan secara mendalam mana-mana Sifat dalam kategori pertama iaitu yang tidak menjejaskan sebutan atau bacaan. Sebelum saya menyebut secara terperinci beberapa Sifat tertentu, terlebih dahulu saya ingin membahaskan berkenaan empat Sifat yang saling berkaitan dan sangat penting iaitu Jahr, Hams, Syiddah dan Rakhawah. Keempat-empat Sifat ini adalah Sifat yang berkaitan dengan Mengalir atau Tertahan Nafas dan Suara,.

AlKhalil merupakan orang yang pertama yang mendefinisikan Sifat Jahr dan Hams. Dalam Kitabnya Al‘Ayn20 beliau menyebut bahawa Huruf-Huruf yang bersifat Jahr adalah Huruf-Huruf yang ada Suara manakala Huruf-Huruf Hams adalah Huruf-Huruf yang tidak berSuara.
Sibawayh pula dalam Kitabnya AlKitab, menyatakan Huruf-Huruf Jahr berbunyi dari Peti Suara (Sumber Suara) manakala Huruf-Huruf Hams adalah yang berbunyi di Makhraj.

AlMar‘asyi menyebut dalam Risalahnya bernama AlJahdulMaqal, sekiranya dimulakan dengan suatu suara, kemudian suara itu disandarkan kepada Makhraj; jika Suara masih kekal, maka Huruf tersebut bersifat Jahr, jika tiada lagi Suara, maka Huruf tersebut bersifat Hams. Kaedah yang sama juga boleh digunakan untuk menentukan Sifat-Sifat yang lain.

Hampir semua pandangan yang lain dari tiga pandangan tersebut menyatakan bahawa Sifat Jahr adalah Huruf-Huruf yang tertahan Nafas dan Hams adalah Huruf-Huruf yang mengalir Nafas. Manakala Sifat Syiddah adalah Huruf-Huruf-Huruf yang tertahan Suara dan Sifat Rakhawah adalah Huruf-Huruf yang mengalir Suara.

Saya telah menyebut secara terperinci berkenaan Nafas dan Suara dalam Bab Keperluan Asas Untuk Menyebut Kalimah AlQuran. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa adalah mustahil untuk mengeluarkan Suara tanpa Nafas. Jika kita meneliti definisi yang terdapat dalam kebanyakan Kitab Tajweed seperti mana saya sebutkan di perenggan atas, maka terdapat Huruf-Huruf yang mengalir Suara tetapi tertahan Nafas (Huruf-Huruf yang bersifat Jahr dan  Rakhawah) iaitu Huruf-Huruf
  و م ز ذ ظ ض ر ن ل ي غ ع
Apakah mungkin dapat disebut Huruf-Huruf tersebut tanpa mengeluarkan Nafas ? Sudah pasti jawapannya tidak. Menyedari perkara ini, saya merasakan definisi sedemikian merupakan suatu kesilapan yang sangat ketara dan boleh mendatangkan masalah dalam menyebut beberapa Huruf tertentu. Oleh yang demikian saya sangat bersetuju dengan definisi asal yang diberi oleh AlKhalil dan muridnya Sibawayh yang kemudiannya diungkapkan semula dalam bentuk yang berlainan oleh AlMar‘asyi di mana saya simpulkan pandangan mereka dengan mudah sebagai : Jahr adalah Huruf-Huruf yang memerlukan Suara untuk menyebutnya manakala Hams adalah Sifat bagi Huruf-Huruf yang tidak memerlukan Suara untuk menyebutnya.

Dr. Hasan Hasan Jabal menyebut dalam bukunya bertajuk AswatulLughatil‘Arabiyyah21, sekiranya seseorang itu membaca dengan tidak bersuara, maka semua Huruf bersifat Hams.

Dengan mengambil hujah bahawa semua Huruf memerlukan Nafas untuk menyebutnya maka Huruf Suara Juga adalah Huruf Nafas atau dengan kata lain, semua Huruf adalah Hams, termasuklah Huruf-Huruf Jahr. Oleh itu Sifat Jahr dan Hams bukanlah Sifat yang berlawanan. Ini jelas menunjukkan bahawa Sifat Jahr adalah Sifat tunggal (Sifat yang tiada lawan).

Dengan pengertian ini, bererti Syiddah adalah Sifat bagi Huruf-Huruf yang tertahan Nafas dan Rakhawah adalah Sifat bagi Huruf-Huruf yang tidak tertahan Nafas atau Suara, dan tidak ada Huruf yang bersifat antara keduanya (Tawassut).

Keempat-empat Sifat tersebut saya telah kategorikan di bawah Sifat-Sifat yang terjadi dari Makhraj. Dengan kata lain tertahan atau mengalir Nafas atau  Suara, adalah disebabkan ketepatan menyebut Makhraj Huruf-Huruf tersebut.

Saturday, 15 October 2011

07. SIFAT HURUF

Seperti mana juga hubungan Huruf dan Baris, Sifat juga tidak boleh dipisahkan dari Makhraj.  Malah sebahagian besar Sifat-Sifat Huruf berada di ‘dalam’ Makhraj Huruf. Dengan lain perkataan, sekiranya sesuatu Huruf itu disebut mengikut Makhrajnya yang betul, maka Sifat terjadi dengan sendiri seperti Sifat Safir dan Itbaq. Di sana terdapat juga Sifat-Sifat yang terpaksa dibuat yang saya istilahkan sebagai Sifat Ketara  untuk menghasilkannya seperti Qalqalah dan Isti’la.  Terdapat banyak  juga Sifat-Sifat yang semata-mata sebagai  Sifat tetapi tidak menjejaskan bacaan, misalnya Ismat dan lawannya Izlaq. Ini bererti hanya terdapat beberapa Sifat sahaja yang perlu diberi tumpuan iaitu Sifat-Sifat yang boleh menjejaskan bacaan dan yang tidak terhasil dengan sendiri dari sebutan Makhraj yang betul.

AlKhalil ada menyebut beberapa Sifat Huruf dan Gelaran Huruf-Huruf dalam Mu’jamnya bernama Al‘Ain tetapi tidak membincangkannya secara khusus. Begitu jugalah dengan Ahli-Ahli Nahu yang lain, hanya menyebut beberapa Sifat dalam bentuk definisi, tetapi tidak membincangkannya secara khusus di bawah tajuk Sifat Huruf. ‘Ulama yang pertama yang mula-mula menyebutnya secara teratur dan lengkap adalah tidak lain dari Makki bin Abu Talib. Beliau menyenaraikan semua Sifat-Sifat Huruf termasuklah yang tidak menjejaskan bacaan dan juga Gelaran-Gelaran Huruf yang telah dinyatakan oleh AlKhalil. Makki menyenaraikan tiga puluh empat19 Sifat bersama dengan sepuluh Gelaran Huruf menjadikan empat puluh empat kesemuanya.

Berkenaan dengan Huruf-Hurufnya pula, saya akan bincangkan Huruf-Huruf bermakhraj Muhaqqaq dahulu (dua puluh lapan tidak termasuk Alif) dan akan menyentuh berkenaan Huruf-Huruf bermakhraj Muqaddar di bahagian akhir Bab ini.


01.01  BILANGAN SIFAT HURUF

Kekhilafan di kalangan ‘Ulama berkenaan bilangan Sifat Huruf lebih ketara dari kekhilafan berkenaan Makhraj Huruf. Dengan mengambil kira semua kekhilafan, terdapat tiga puluh lima Sifat dan sebelas Gelaran. Sebagaimana yang saya sebutkan di atas, Makki menyenaraikan tiga puluh empat daripadanya (tidak termasuk Sifat Tarqiq). IbnulFahham menyebut enam belas Sifat; antara yang tidak termasuk dalam senarainya ialah Sifat Qalqalah. Imam Syatibi memilih enam belas juga tetapi tidak sama dengan IbnulFahham; antara kelainannya ialah Imam Syatibi memasukkan Sifat ‘Illah. AsSakhawi (Murid Imam Syatibi) juga menyenaraikan enam belas Sifat tetapi menukar dari ‘Illah kepada Lin. AlJazari menyenaraikan semula kesemua tiga puluh empat Sifat yang disebut oleh Makki termasuk sepuluh Gelarannya dalam Kitab pertamanya tentang Tajwid bertajuk AtTamhid fi ‘IlmitTajweed manakala dalam Matan Tajweednya bernama AlMuqaddimah, beliau hanya menyebut tujuh belas Sifat; yang paling ketara ialah memperkenalkan semula Sifat Ismat dan Izlaq. AlBarkawi hanya menyebut empat belas Sifat, beliau menggugurkan Sifat-Sifat Ismat, Izlaq, Lin dan Inhiraf dan mengambil Ghunnah sebagai Sifat. AlMar‘asyi pula menambahkan tiga lagi Sifat kepada senarai AlBarkawi menjadikannya tujuh belas iaitu Khafa’, Tafkhim dan Tarqiq. Oleh kerana kekhilafan dalam bab ini agak banyak, maka tidak memadai bagi seseorang itu hanya memegang kepada mana-mana pandangan tanpa dibuat penelitian secara menyeluruh.

Tujuan mengetahui Sifat Huruf adalah untuk membantu seseorang itu menyebut setiap Huruf dengan cara yang lebih tepat, maka jika ditinggalkan Sifat-Sifat yang tidak menjejaskan bacaan, tidaklah menjadi suatu kesalahan dalam mempelajari ‘Ilmu Tajweed. Malah sebagaimana saya sebutkan sebelum ini bahawa  jika seseorang itu mempelajari Makhraj Huruf secara detail dan menyebutnya dengan cara yang betul, maka kebanyakan Sifat akan terjadi dengan sendiri. Bagi mereka yang bermasalah menzahirkan Sifat-Sifat di bawah kategori ini, teguran harus diberi kepada Makhraj. Oleh itu perbahasan dalam Bab Sifat Huruf harus diberi tumpuan kepada Sifat-Sifat Ketara.

06.04 Makhraj Huruf Far'i

Huruf-Huruf Far‘i ada yang terhasil kerana perubahan Makhraj yang juga menyebabkan perubahan Sifat dan ada yang terhasil disebabkan perubahan Sifat sahaja. Terdapat tiga Huruf Far‘i yang terhasil disebabkan perubahan Makhraj,  iaitu

1.      Huruf  ر  Muraqqaqah; ketika menyebutnya
·         Pangkal dan pertengahan Lidah tidak diangkat ke Langit-Langit supaya tidak bersifat Itbaq
·         Kedua-dua Bibir tidak terkedepan supaya tidak bersifat Isti’la
·         Nafas hanya ditekan di Hujung Lidah

2.      Huruf  ل  Mukhaffamah; ketika menyebutnya
·         Pangkal dan pertengahan Lidah diangkat ke Langit-Langit untuk menghasilkan Sifat Itbaq
·         Kedua-kedua Bibir sedikit kedepan supaya bersifat Isti’la
·         Nafas ditekan di sepanjang bahagian Lidah
3.      Huruf  م  dan  ن Munkhafah; ketika menyebutnya
·         Bibir Atas dan Bibir Bawah tidak tertutup rapat ketika menyebut Huruf  م
·         Hujung Lidah tidak bersentuh dengan Gusi ketika menyebut Huruf  ن
·         Nafas mengalir keluar melalui kedua-dua Rongga Hidung (menghasilkan Dengung) dan Mulut
·         Kedudukan Lidah adalah sama ketika menyebut kedua-dua Huruf tersebut (dalam keadakan asalnya)


CATATAN

Antara perbezaan yang ketara dengan kebanyakan pandangan-pandangan lain ialah :

a.       membezakan Makhjaz Huruf  ء dengan Huruf  ه
b.      menyusun Huruf  ش  selepas Huruf-Huruf  ج dan ي
c.       mengkategorikan Huruf  ض  sebagai Huruf Hujung Lidah
d.      menyusun Huruf  ض  selepas Huruf-Huruf  ط, ت  dan  د
e.       Huruf-Huruf   ع   dan  ض   bersifat Rakhawah ketika Wasal
f.       makhraj Huruf  ش  dikaitkan dengan Hujung Lidah
g.      makhraj Huruf-Huruf Muqaddar tidak dimasukkan ke dalam jumlah bilangan Makhraj Huruf
h.      menganggap Huruf-Huruf Far‘i  م  Munkhafah dan  ن  Munkhafah sebagai Huruf yang sama
i.        menukar kedudukan أدنى dan  أقصى
j.        menyatakan Makhraj Huruf-Huruf Far‘i