Tuesday, 23 August 2011

06. MAKHRAJ HURUF

Boleh dikatakan semua definisi yang diberikan oleh ‘Ulama kepada perkataan Tajweed dan Tartil dikaitkan dengan ketepatan menyebut Makhraj Huruf. Ini adalah kerana ketepatan menyebut kalimah-kalimah AlQuran dan ketepatan mengikuti hukum-hukum Tajweed serta ketetapan sesetengah Hukum bergantung sebahagian besarnya kepada ketepatan mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari Makhrajnya. Maka adalah sangat perlu diperincikan anggota-anggota yang terlibat bagi menyebut huruf-huruf tersebut serta pergerakannya, dan adalah sangat tidak memadai dengan hanya menyebut secara umum Dasar Ucapannya sahaja seperti Halqum, Lidah, Bibir dan sebagainya. Kadang kala kesilapan tidak menyebut secara detail anggota-anggota yang terlibat mengakibatkan seseorang itu mereka-reka sendiri cara menyebutnya.

Makhraj Huruf tidak akan memberi apa-apa erti sekiranya tidak disertakan dengan Nafas atau Suara, kerana yang menghasilkan Bunyi adalah Suara atau Nafas yang bergeseran dengan Makhraj yang disempitkan. Oleh itu apabila disebut Makhraj mestilah juga difahami bahawa mengalir bersamanya Nafas atau pun Suara.

Sebahagian besar dari Sifat Huruf sebenarnya adalah yang datang dengan Makhraj Huruf. Maksudnya sebahagian besar Sifat Huruf terjadi secara tersendiri sekiranya Huruf-Huruf disebut mengikut Makhraj yang betul, oleh itu kadang kala Sifat-Sifat tertentu sering disebut juga dalam membahaskan tajuk Makhraj Huruf. Memanglah sebaik-baiknya kedua-dua tajuk ini dibincangkan serentak, mungkin di bawah Tajuk Analisis Huruf, tetapi tajuk ini dikemudiankan kerana saya berhajat untuk mengemukakan pandangan saya dalam Bab Makhraj dan Sifat Huruf terlebih dahulu.


CATATAN :

a.       Perlu diingat bahawa AlQuran diturunkan dengan tidak ada Hukum Tajweed. Namun bunyinya penuh dengan Tajweed dan Tartil. Apabila Islam semakin berkembang hingga sampai ke bumi bukan ‘Arab, maka sebutan yang dilakukan oleh Pembaca bukan ‘Arab tidak lagi setepat bunyi asalnya. Hal ini mendorong ‘Ulama untuk membuat panduan bacaan yang setepat-tepatnya dan menamakannya ‘Ilmu Tajweed. Oleh kerana Hukum-Hukum Tajweed yang bertulis tidak sama dengan Suara dan Bunyi yang membacanya, maka sudah tentu terdapat kemungkinan bahawa generasi kemudian tidak membaca setepat generasi terdahulu kerana bergantung dengan Hukum-Hukum Tajweed yang ditulis kemudian. Sekali lagi perlu difahami bahawa Hukum-Hukum Tajweed ditulis berdasarkan bacaan yang tepat, bukan sebaliknya sebagaimana yang difahami pada masa ini, iaitu bacaan mengikut Hukum.

b.      Orang yang pertama yang dikatakan menulis berkenaan 'Ilmu Tajweed adalah Abu Mazahim Musa bin ‘Abdullah AlKhaqani11 (mengikut catatan AlJazari) yang meninggal pada tahun 325 hijrah. Beliau menulis dalam bentuk Matn sebanyak lima puluh satu (51) Bayt. Dalam Bayt-Bayt tersebut beliau menyebut nama-nama Imam-Imam Qiraat Tujuh (sebagaimana juga Abu Bakr bin Mujahid, meninggal 324 hijrah, melalui Kitabnya bernama KitabusSab‘ah yang dikatakan sebagai orang yang pertama menghadkan Qiraat kepada Tujuh). Selain dari itu beliau hanya menyebut Tajuk-Tajuk sahaja yang dibincangkan dalam 'Ilmu Tajweed , seperti Lahn, Makhraj, Tafkhim dan menyebut beberapa Sifat Huruf tanpa sebarang penjelasan dan perincian. Selepas itu saya tidak bertemu atau terbaca mana-mana Kitab khusus berkenaan ‘Ilmu Tajweed sehinggalah munculnya kitab ArRi‘ayah karangan Abu Muhammad Makki bin Abi Talib AlQaysi (meninggal 437 hijrah). Maka Kitab ArRi‘ayah ini bolehlah dianggap sebagai kitab yang pertama dalam ‘Ilmu Tajweed yang lengkap, merangkumi semua Tajuk-Tajuk berkaitan pembacaan AlQuran.


06.01 JENIS MAKHRAJ

Saya suka mengambil pendapat yang membahagikan Huruf-Huruf  ‘Arab kepada dua jenis Makhraj iaitulah MAKHRAJ MUQADDAR DAN MAKHRAJ MUHAQQAQ12.

A.    MAKHRAJ MUQADDAR

Muqaddar adalah perkadaran iaitu yang boleh disukat samada banyak atau sedikit dan  samada panjang atau pendek. Sebenarnya Makhraj Muqaddar bukanlah tempat keluar Huruf, tetapi lebih tepat jika disebut tempat lalu Huruf.

Terdapat dua Makhraj Muqaddar :

1.      Rongga Mulut
·         Rongga Mulut ialah semua ruangan bahagian dalam Mulut di bawah Langit-Langit
·         Tempat lalu mad
·         Huruf-Huruf  yang berfungsi sebagai Mad digelar Jawfiyyah (Keronggaan) atau Hawaiyyah (Keanginan) oleh Abu ‘AbdurRahman AlKhalil bin Ahmad AlFarahidi13 (meninggal 175 hijrah)

2.      Rongga Hidung
·         Rongga bahagian atas langit-langit
·         tempat lalu Suara Ghunnah (Dengung)


B.     MAKHRAJ MUHAQQAQ

Makhraj Muhaqqaq ialah tempat keluar Huruf yang Sahih. Oleh kerana Huruf Alif selama-lamanya tidak menerima Baris, maka ia selama-lamanya dikategorikan sebagai Huruf tidak sahih. Oleh itu hanya terdapat dua puluh lapan Huruf Sahih, dan dua puluh lapan Huruf inilah yang akan dibincangkan dalam bab Makhraj Huruf secara detail.


06.02 BILANGAN MAKHRAJ

‘Ulama tidak sependapat dalam menyebut bilangan Makhraj Huruf. Saya tidak bercadang menyebut secara detail pandangan-pandangan tersebut kerana saya berpandangan kekhilafan yang wujud antara mereka bukan pada perkara Usul. Malah sedikit pun tidak menjejaskan bacaan samada bagi yang berpandangan Makhraj itu bilangannya enam belas (seperti pandangan Abu Basyar 'Amru bin 'Uthman bin Qanbar yang dikenali dengan nama masyhurnya Sibawayh yang meninggal 180 hijrah, dan pengikut-pengikutnya), atau yang mengatakan Makhraj jumlahnya tujuh belas (seperti AlJazari dan pengikut-pengikutnya).  Saya sangat tidak bersetuju dengan sesetengah pendapat yang menyebut secara tegas bahawa bilangan Makhraj adalah tujuh belas, atau enam belas atau empat belas atau sebanyak mana sekali pun kerana dengan mengatakan sedemikian seolah-olah ianya sesuatu yang diIjma’kan sedangkan ianya tidak disepakati ‘Ulama'.

Dengan mengambil kira pandangan-pandangan berkenaan Makhraj Huruf, saya rumuskan kepada lima jenis khilaf :

1.      Samada Huruf-Huruf Mad mempunyai makhraj tersendiri atau bersama-sama dengan Huruf Hijaiyyah yang sama dengannya

·         Antaranya Imam Syatibi14 dan IbnulFahham15 berpendapat Huruf  ا  bersama Makhraj Huruf  ء, Huruf  ي  Mad bersama Huruf  ي  Hijaiyyah dan Huruf  و  Mad bersama Makhraj Huruf و  Hijaiyyah.

Saya telah menyatakan pendirian saya iaitu Huruf-Huruf Mad berMakhraj Muqaddar. Huruf Mad tidak ada tempat keluar tetapi hanya tempat lalu.

2.      Samada Huruf-Huruf  ل  , ن    dan ر   berada pada makhraj yang sama atau berasingan

·         Ada dua pandangan pula bagi yang mengatakan Huruf-Huruf Zalaqiyyah (gelaran ini diberi oleh AlKhalil untuk Huruf-Huruf  ل , ن dan ر) berada pada Makhraj yang berasingan :

2.1  pandangan mengatakan sememangnya Hujung Lidah menyentuh tempat berlainan pada Gusi Atas tetapi kedudukannya terlalu dekat

2.2  pandangan mengatakan Hujung Lidah menyentuh bahagian yang sama pada Gusi Atas tetapi bagi Huruf  ر, yang menyentuh Gusi adalah Bahagian Atas Hujung Lidah, bagi Huruf  ن, Bahagian Petengahan Hujung Lidah dan bagi Huruf  ل, Bahagian Bawah Hujung Lidah yang menyentuh Gusi

2.3  Saya tidak memasukkan pandangan yang mengatakan Makhraj Huruf  ل berlainan terus dari Makhraj ن dan  ر kerana pandangan ini agak terasing

Bagi Khilaf Kedua ini saya bersetuju dengan pandangan Abu Zakaria Yahya bin Ziyad AlFara' (meninggal 207 hijrah) dan mereka yang sependapat dengannya iaitu Huruf-Huruf  ل, ن dan ر adalah berhimpun pada satu makhraj yang sama.

3.      Kedudukan Huruf-Huruf Asaliyyah (gelaran yang diberikan oleh AlKhalil) iaitulah  ص, س dan ز; samada Hujung Lidah terletak antara Gigi Atas dan Gigi Bawah (Hujung Gigi Bawah) atau menyentuh Papan Gigi Bawah atau Umbi Gigi Bawah

·         Berkenaan dengan Khilaf ini, saya berpendapat Hujung Lidah menyentuh Gigi Bawah  Hadapan sebagaimana pandangan AbulQasim ‘AbdurRahman bin ‘Atiq IbnulFahham AsSuqli (meninggal 516 hijrah) dalam Kitabnya AtTajrid, ketika membincangkan Makhraj Huruf-Huruf Asaliyyah.

·         Oleh kerana Hujung Lidah adalah organ yang lembut, maka ia akan melebar apabila ditekan pada gigi. Keadaan ini menyebabkan Hujung Lidah menyentuh juga Papan Gigi Bawah sehingga ke Hujung Gigi Bawah. Ini bererti tidak ada bezanya ketiga-tiga pandangan tersebut berkenaan Huruf Asaliyyah kerana ada bahagian Hujung Lidah yang terletak di Hujung Gigi bawah, ada bahagian Hujung Lidah yang menyentuh Papan Gigi Bawah dan ada bahagian Hujung Lidah yang menyentuh Umbi atau Pangkal Gigi Bawah.

4.      Susunan Makhraj

·         Ada ‘Ulama yang menyusun Huruf-Huruf  ل  , ن  dan  ر  selepas Huruf-Huruf Hujung Lidah yang lain. Ada pula yang menyusun Huruf  ض  selepas Huruf-Huruf Hujung Lidah, dan sebagainya. 

Bagi bahagian ini saya memilih untuk menyusun mengikut kedudukan lidah dari pangkal ke hujungnya, dan bagi Huruf-Huruf Hujung Lidah, saya memilih untuk menyusunnya mengikut turutan tempat ianya menyentuh bahagian Mulut bermula dari Langit-Langit ke hadapan sehingga ke Gigi Bawah.

5.      Susunan Huruf yang sama Makhraj

·         Antaranya ada yang menyusun  ط , ت , د , ada yang mendahulukan Huruf  د  dari Huruf  ت . Ada yang menyusun  ش  , ج , ي ada pula berpandangan Huruf  ي  sepatutnya sebelum Huruf  ج  dan sebagainya.

Saya tidak mempunyai apa-apa masalah untuk mengikuti mana-mana pandangan dalam bahagian ini kecuali bagi Makhraj Huruf-Huruf  ج  ,  ي  , ش   yang saya akan terangkan di bahagiannya nanti.

Oleh itu dari segi bilangannya saya berpendapat terdapat empat Makhraj Kulli iaitu Tali Suara, Halqum, Lidah dan Bibir; dan empat belas Makhraj Juz'i : satu di Tali Suara, tiga di Halqum, lapan di Lidah dan dua di Bibir. Saya tidak memasukkan Makhraj-Makhraj Muqaddar ke dalam bilangan ini kerana Khaysyum (Rongga Hidung) adalah tempat lalu Suara Ghunnah (Dengung) dan Ghunnah adalah Sifat Huruf, bukannya Huruf manakala Jawf (Rongga Mulut) adalah tempat lalu Mad dan Mad bukannya Huruf tetapi sebagai Fungsi untuk memanjangkan Baris.

Di sana terdapat juga kajian-kajian saintifik yang menggunakan Pancaran Sinar-X untuk melihat pergerakan anggota yang terlibat semasa menyebut Huruf. Ketepatan kaedah ini sangat bergantung kepada Pembaca yang digunakan untuk menjalankan ujikaji tersebut.

Friday, 19 August 2011

05. ANGGOTA YANG TERLIBAT SEMASA MEMBACA ALQURAN

Oleh kerana banyak Huruf-Huruf  ‘Arab tidak sama dengan huruf-huruf Bahasa Melayu, maka perlulah diketahui tempat keluar huruf-huruf  ‘Arab secara detail dan tepat. Tempat keluar Huruf merupakan anggota fizikal manusia. Ianya boleh dilihat dan disentuh. Maka amatlah sesuai, dengan perkembangan teknologi masa kini, kajian-kajian saintifik dibuat untuk mengetahui dengan tepat pergerakan anggota yang terlibat dalam penyebutan Huruf-Huruf tertentu. Maka sayugia jugalah bagi penulis dalam bidang ini merujuk kepada hasil kajian saintifik yang dimaksudkan ini kerana ia merupakan data yang empirikal.

Sebelum perbincangan ditumpukan khusus berkenaan tajuk tersebut, elok diketahui terlebih dahulu anggota-anggota yang terlibat dalam membunyikan huruf-huruf atau kalimah-kalimah AlQuran, antaranya:

1.      Paru-Paru : الرئتان
·         terletak di bahagian Dada
·         berfungsi menarik dan menghembus Nafas

2.      Saluran Udara : الهوائية القصبة
·           Laluan Udara atau Nafas ke luar Mulut

3.      Tali Suara : الصوتيان الوتران
·         terletak pada bahagian atas sedikit dari Kartilej Cricoid (الحلقى الغضروف)  pada Larynx ( الحنجرة)
·         boleh bergerak mengawal laluan Nafas dan berfungsi sebagai ‘Injap’ pertama
·         laluan perlu disempitkan dan Nafas perlu dialirkan melaluinya untuk membunyikannya (menghasilkan getaran)

4.      Halqum : الحلق
·         terletak selepas Tali Suara hingga ke Pangkal Lidah

5.      Lidah : اللسان

6.      Langit-langit : الحنك
·         bahagian Langit-langit yang bertentangan dengan Pangkal Lidah disebut sebagai Langit-langit lembut
·         bahagian Langit-langit yang bertentangan dengan bahagian Tengah Lidah hingga ke Gusi disebut sebagai Langit-langit Keras

7.      Gusi Atas : اللثة
·         daging lembut yang terletak di bahagian atas Umbi Gigi Atas atau bawah Umbi Gigi Bawah
·         Gusi Bawah tidak terlibat dengan Makhraj Huruf ‘Arab

8.      Gigi : السنان
·         kedua-dua set Gigi Atas dan Bawah terlibat dengan bacaan
·         terdapat enam belas batang Gigi Atas dan enam belas batang Gigi Bawah
·         struktur Gigi Atas dan Bawah adalah sama dan begitu jugalah struktur Gigi Kiri dan Kanan adalah sama
·         Gigi-Gigi yang terletak di bahagian belakang adalah Gigi-Gigi Geraham (الإضراس )
·         Keseluruhannya terdapat dua puluh batang Gigi Geraham dan dua belas batang Gigi bukan Geraham
·         Pada Lapan batang Gigi sebelah Atas atau Bawah (sama) sebelah Kanan atau Kiri (sama),

a.       yang paling depan dipanggil Thanayah (ثنية)
a.       yang terletak selepas Thanayah dipanggil Ruba’iyyah (رباعية)
b.      yang terletak selepas Ruba’iyyah dipanggil Nab (ناب)
c.       Geraham Pertama selepas Nab dipanggil Dhahak (ضاحك)
d.      Geraham Kelima (terakhir) dipanggil Najiz (ناجذ)
e.       Tiga Geraham Tengah iaitu Geraham Kedua, Ketiga dan Keempat dipanggil Tawahan (طاحن جمع طواحن)

·         Orang yang tidak mempunyai Gigi yang diperlukan bagi Makhraj tertentu tidak akan mampu menyebut Huruf-Huruf berkenaan dengan sempurna

9.      Rahang : الفك
·         Rahang ialah tempat letaknya Bibir Bawah, Gigi-Gigi Bawah dan Lidah
·         Bibir Bawah, Gigi dan Lidah berfungsi secara berasingan
·         Rahang juga berfungsi untuk membuka dan menutup Mulut
·         Apabila dirujuk kepada kedudukan Gigi Bawah ketika menyebut sesetengah Huruf, sebenarnya yang bergerak ialah Rahang, bukannya Gigi

10.  Rongga Mulut : الجوف

11.  Bibir : الشفة
·         Yang terlibat dengan Makhraj ialah bahagian Perut Bibir Atas dan Bawah

12.  Rongga Hidung : الخيشوم


MULAHADZAH

a.       Udara atau Nafas boleh keluar-masuk melalui dua jalan iaitu Mulut atau Hidung. Pengaliran Nafas ke bahagian luar Mulut dikawal oleh beberapa anggota. Anggota-anggota yang berfungsi membuka dan menutup laluan Nafas saya istilahkan sebagai ‘Injap’ termasuklah lidah. Injap yang pertama terletak pada bahagian sumber Suara. Apabila Injap ini tertutup, Nafas tertahan dan tidak akan mengalir ke mana-mana bahagian lain. Injap ini hanya tertutup ketika menyebut Huruf  ء.  Bagi menyebut Huruf-Huruf lain, Injap ini hendaklah sentiasa dibuka.

b.      Injap yang kedua terletak atas sedikit dari daging (اللهة) di bahagian bawah Langit-Langit Lembut (الرخو الحنك). Injap ini mengawal laluan ke Rongga Hidung dan merupakan satu-satunya Injap yang mengawal laluan Nafas ke Hidung.  Laluan ke Rongga Hidung hanya terbuka ketika menyebut sesuatu yang berkaitan dengan Huruf-Huruf ن dan م sahaja. Selain dari itu, ianya SENTIASA berada dalam keadaan tertutup. Kegagalan untuk menutupnya dengan betul ketika menyebut Huruf-Huruf lain mengakibatkan pembacaan seseorang itu bersifat kedengungan atau kehidungan (berhidung) atau sengau. Kedua-dua Injap ini bolehlah dianggap sebagai Injap-Injap utama.

Antara kemahiran yang penting dalam pembacaan AlQuran adalah keupayaan mengawal banyak atau sedikit Suara melalui Rongga Mulut dan Rongga Hidung ketika membunyikan Dengung bagi Hukum Ikhfa’.  
c.       Anggota Bacaan yang paling ‘volatile’ ialah Anggota Lidah. Keseluruhan struktur Lidah dapat dikawal. Ini bermakna keseluruhan Anggota Lidah boleh berFungsi sebagai ‘Injap’, bermula dari Pangkalnya hingga ke Hujung. Jika dibuka laluan ke Rongga Hidung; dan disekat di bahagian Hujung Lidah, ia menghasilkan Makhraj Huruf  ن, jika disekat di bahagian Tengah Lidah, ia menghasilkan Huruf  ‘Nya’ (tidak ada dalam Abjad ‘Arab), jika disekat di bahagian Pangkal Lidah, ia menghasilkan Huruf  Nga’ (tidak terdapat dalam Abjad ‘Arab).

d.      Anggota akhir yang berfungsi sebagai ‘Injap’ ialah Bibir. Saya tidak masukkan Gigi sebagai ‘Injap’ kerana Gigi tidak dapat menyekat aliran Nafas atau Suara sepenuhnya.

Secara teknikalnya, perlu difahami bahawa, Fungsi Injap yang berada lebih ke Hujung dari Sumber Nafas bergantung kepada yang lebih dekat dengan sumbernya. Injap-Injap yang di hujung hanya boleh berfungsi sekiranya Injap yang terlebih dekat darinya terbuka.  Sekiranya Injap yang  terlebih dekat tertutup, maka membuka atau menutup Injap yang lebih ke Hujung tidak memberi apa-apa kesan kepada  bacaan, seperti yang pernah dilakukan oleh Pembaca Tersohor Syaykh ‘AbdulBasit bin ‘AbdusSamad10, iaitu dengan menutup mulut seketika ketika menyebut ن Tasydid.

Satu perkara lagi yang perlu difahami ialah walau pun laluan Hidung dan laluan Mulut adalah berasingan, tetapi kekuatan Gema Dengung bergantung kepada keluasan ruang udara yang berhubung dengan Rongga Hidung kerana ketika Injap Tali Suara dibuka, ruang Rongga Mulut dan Rongga Hidung adalah tidak tersekat. Kemahiran ini adalah penting juga untuk kesempurnaan sebutan dengung.
 

Thursday, 18 August 2011

04. KEPERLUAN ASAS MENYEBUT KALIMAH ALQURAN

Saya mulakan perbincangan khusus dengan menyatakan perkara-perkara yang perlu ada untuk membolehkan seseorang itu menyebut mana-mana kalimah suci AlQuran. Iaitulah empat perkara; pertamanya Huruf, keduanya Baris, ketiganya Nafas dan keempatnya Suara. Tanpa mana-mana satu dari empat perkara tersebut, mustahil seseorang itu boleh menyebut atau membaca AlQuran.

Memang AlQuran diturunkan dengan tiada Huruf atau Baris dan tidak pula dengan Nafas atau Suara manusia. Tetapi apabila disebut AlQuran diturunkan dalam Bahasa ‘Arab dan untuk bacaan manusia, maka saya maksudkan ialah keperluan bagi manusia kepada keempat-empat perkara tersebut untuk memungkinkan bacaan. Yang dimaksudkan dengan Baris ialah tanda bunyi, tiada istilah lain yang dapat saya sebut untuk memberi maksud bunyi 'a', 'i', 'u' dan lain-lain lagi melainkan perkataan 'Baris' atau dalam bahasa ‘Arab seringkali disebut 'Harakah'.

Saya membuat catatan awal ini kerana nanti ada pula yang menyatakan AlQuran mula-mula ditulis dengan tiada titik dan baris. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa sekiranya Mushaf AlQuran itu dianggap sebagai satu Bacaan, maka keempat-empat perkara tersebut sememangnya diperlukan. Sebenarnya Tajuk yang lebih tepat ialah ‘Keperluan Asas untuk membaca Mushaf AlQuran’, tetapi oleh kerana bunyinya agak janggal maka saya memilih untuk tidak memasukkan perkataan ‘Mushaf’ ke dalam Bab ini.

04.01 HURUF

Huruf ‘Arab yang digunakan dalam penulisan Mushaf untuk mengeja kalimah-kalimah AlQuran adalah dua puluh sembilan, dari huruf  ا  hingga huruf  ي  mengikut susunan kebanyakan ahli Bahasa (dari  ع  hingga ء mengikut susunan dalam Kitab Al‘Ain6 oleh AlKhalil, dari  ا  hingga  غ  mengikut susunan ‘nilai’7 huruf tersebut). Huruf-Huruf ini disebut juga sebagai Huruf Hijaiyyah (Huruf Ejaan) atau Huruf Abjadiyyah (Huruf Abjad). Oleh kerana ianya bersumberkan Bahasa ‘Arab, maka sudah tentu huruf-huruf tersebut tidak sama sepenuhnya dengan huruf-huruf dalam Bahasa-Bahasa lain, khususnya Bahasa Melayu, walau pun terdapat juga beberapa huruf yang seratus peratus sama dengan Bahasa Melayu, iaitu Huruf  ب = Bee (B), ت  = Tee (T),  ر Tarqiq = Ar (R), ف  = Ef (F), ك    = Kay (K), ل  = El (L), م  = Em (M),  ن = En (N), و  = Double-U (W), ه  = Aych (H),  ء = Aye (A), ي  = Wye (Y).

Oleh kerana terdapat juga bunyi-bunyi bacaan AlQuran yang tidak sepenuhnya menyamai huruf-huruf yang dua puluh sembilan, maka huruf yang dua puluh sembilan ini di istilahkan sebagai Huruf  أصلى  (Asli), manakala bunyi-bunyi yang lain sekiranya berasaskan huruf maka disebut sebagai huruf-huruf  فرعى  (Far‘i)  (Bab ini akan diulangsebut semula apabila membicarakan tentang Makhraj dan Sifat Huruf kerana Huruf-Huruf Far‘i terhasil dari perubahan Makhraj dan/atau Sifat). Para ‘Ulama, samada ‘Ulama Qiraat atau ‘Ulama Bahasa tidak sepakat dalam menentukan bilangan huruf-huruf Far‘i.

Dalam kajian saya, terdapat lima Huruf Far‘i yang digunapakai dalam pembacaan AlQuran iaitulah

1.      Huruf  ر  Muraqqaqah iaitu Huruf  ر  yang Tarqiq

2.      Huruf  ص  Majhurah iaitu Huruf  ص  yang bersifat Jahr
·         Disebut juga Huruf  ص  Musyammah iaitu  ص  yang Isymam contohnya dalam bacaan Imam Hamzah, Riwayat Khalaf pada kalimah صراط

3.      Huruf  ل  Mutbaqah iaitu Huruf  ل  yang bersifat Itbaq
·         disebut juga ل  Mughalladzdzah iaitu Huruf  ل  Taghlidz
·         dan juga ل  Mukhaffamah iaitu Huruf  ل  yang Tebal, contohnya pada Kalimah الله

4.      Huruf   م  dan  ن  Mukhaffah iaitu  م  dan  ن  yang di-Ikhfa'kan
·         Huruf   م  dan  ن  yang di-Ikhfa’kan menghasilkan bunyi yang sama
·         termasuk juga di sini ن yang di-Idghamkan ke dalam huruf  ي dan  و  secara Naqis

5.      Huruf  ء Majhurah Markhuwwah iaitu Huruf  ء  yang bersifat Jahr dan Rakhawah
·         disebut juga ء Musahhalah iaitu  ء  yang Tashil


MULAHADZAH

a.       Saya masukkan Huruf  ر  Muraqqaqah (Nipis) ke dalam senarai Huruf Far‘i kerana Huruf  ر  yang asli adalah Tebal (mengikut pandangan Imam Syatibi8). Terdapat perbezaan Makhraj dan Sifat pada Huruf ر  antara ketika Tebal dan ketika Nipis seperti juga perbezaan yang wujud pada Huruf  ل  yang Tebal dan Nipis.
b.      Saya menganggap Huruf  م  dan  ن  Mukhaffah sebagai Huruf Far‘i yang satu kerana Huruf-Huruf   م  dan  ن  ketika Ikhfa’ menghasilkan Huruf yang sama.


04.02 BARIS

Terdapat empat jenis Baris atau حركة  (Harakah) dalam Bahasa ‘Arab; iaitulah فتحة  (Atas), كسرة  (Bawah), ضمة  (Depan); ketiga-tiga Baris ini biasanya disebut sebagai Baris Hidup,  dan  ساكن  (Mati). Kebanyakan ‘Ulama berpendapat Sakin itu bukan Baris (Sakin dianggap lawan bagi Harakah), namun saya memasukkannya dalam kategori Baris kerana Sakin juga menghasilkan Bunyi. Saya tidak menganggap Tanwin (Baris Dua) sebagai Baris kerana Tanwin sebenarnya adalah Huruf Nun. Baris Bawah adalah sama dengan Huruf Vokal 'i' dan Baris Depan sama dengan Huruf Vokal 'u', dalam Bahasa Melayu tetapi Baris Atas tidak sama dengan Huruf Vokal 'a' sepenuhnya. Huruf Vokal 'a', diistilahkan sebagai Fathah Syadidah (Baris Atas yang Keras) sedangkan Baris Atas ialah Fathah Tawassut (Baris Atas yang Sederhana).

Semasa membunyikan Baris Atas, keadaan mulut tidaklah dibuka luas, malah ketika itu keadaan mulut tidak pun telus untuk dimasukkan sepotong jari. Keadaan ini ada kaitan juga dengan sifatnya yang Istifal (Rendah). Keadaan mulut ketika menyebut Baris Bawah lebih sempit dari ketika menyebut Baris Atas, yang mana Gigi Atas hampir menyentuh Gigi Bawah.

Ada pun ketika menyebut Baris Depan, jarak gigi adalah seperti menyebut Baris Bawah manakala keadaan kedua-dua bibir memuncung. Keadaan bibir yang memuncung ketika menyebut Baris Depan adalah lebih ketara dari menyebut Huruf-Huruf yang bersifat Isti’la.

Sebagaimana Juga Huruf, terdapat juga bunyi-bunyi dalam pembacaan AlQuran yang lain dari yang dibincangkan di atas. Bunyi-bunyi lain ini diistilahkan sebagai Baris Far‘i manakala baris yang empat tadi disebut sebagai Baris Asli. Dalam bab ini juga ‘Ulama tidak sepakat dalam menentukan bilangannya.


Dalam kajian saya, terdapat enam Baris Far‘i :

1.      الأعلى  فتحة (Fathah A'la) iaitu Baris Atas Tinggi atau bunyi ketika menyebut Huruf-Huruf Isti'la yang berBaris Atas
·         keadaan bibir sedikit terkedepan ketika menyebutnya
·         kedudukan Gigi Atas dan Gigi Bawah paling renggang dibandingkan dengan sebutan Baris lain

2.      تقليل  (Taqlil) - Baris Atas yang condong sedikit ke arah Baris Bawah
·         bacaan Taqlil terdapat banyak dalam Bacaan Imam Nafi’ Riwayat Warsy
·         saya kurang setuju dengan pandangan mengatakan Taqlil adalah Imalah Sughra kerana terdapat perbezaan antara Taqlil dan Imalah Sughra

3.      إمالة  (Imalah) - Baris Atas yang lebih dekat kepada Baris Bawah
·         disebut juga Imalah Kubra
·         contohnya banyak dalam Bacaan Imam Abu ‘Amru, Imam Hamzah dan Imam AlKisa'i
·         Imam ‘Asim Riwayat Hafs juga membaca Imalah pada suku kata ‘ra’ pada kalimah مجرىها

4.      Kasrah Madhmummah iaitu Kasrah yang bercampur dengan Dhammah
·         disebut juga Isymam Baris
·         contohnya pada sebutan  قيل   bagi bacaan Imam AlKisa'i

5.      Lin 'ai', dan  6.  Lin 'au' - kedua-dua Baris ini hanya terjadi ketika Waqaf (Mad Lin ‘aridh lissukun)


CATATAN

1.      Walaupun Baris dikatakan penyebab kepada Bunyi tetapi kesemua Baris samada Asli atau Far‘i, tidak ada kaitan dengan Lidah. Lidah berada dikedudukan asalnya ketika menyebutnya.
2.      Anggota yang terlibat semasa membezakan Baris ialah Rahang dan Bibir.
3.      Rahang terletak dalam keadaan paling terbuka semasa membunyikan Baris Atas Tinggi (Isti’la)
4.      Rahang terletak dalam keadaan paling tertutup semasa membunyikan Baris Bawah dan Baris Depan
5.      Ketika membunyikan Baris Depan keadaan kedua-dua Bibir sedikit kedepan (memuncung)
6.      Baris Imalah adalah antara Baris Atas dan Baris Bawah maka kedudukan Rahang ketika itu adalah antara kedudukannya ketika berbaris Atas dan Bawah
7.      Rahang bergerak dari kedudukan Baris Atas ke kedudukan Baris Bawah ketika menyebut Baris Lin ‘ai’
8.      Rahang bergerak dari kedudukan Baris Atas ke kedudukan Baris Depan  ketika menyebut Baris Lin ‘au’
9.      Sebenarnya terdapat dua lagi Bunyi yang terhasil dari gabungan dua Baris Asli iaitu kedua-dua Lin (seperti Baris-Baris Far‘i nombor 5 dan 6) yang didahului oleh Huruf-Huruf Isti’la, tetapi saya tidak masukkan di sini sebab saya telah menganggap Isti’la itu sendiri sebagai Baris Far‘i


MULAHADZAH

a.       Saya menganggap Imalah dan Taqlil sebagai dua Baris Far‘i yang berlainan kerana sememangnya bunyinya tidak sama
b.      Saya menganggap kedua-dua bunyi Lin sebagai Baris Far‘i kerana kedua-dua Bunyi tersebut dihasikan dari gabungan Baris-Baris Asli
c.       Saya menyebut Lin hanya terjadi ketika Waqaf kerana ketika Wasal atau pertengahan kalimah Huruf-Huruf  ي dan  و  semasa berbaris Mati yang sebelumnya berbaris Atas berfungsi sama seperti Huruf-Huruf Hijaiyyah yang lain.
d.      Huruf-Huruf Lin ketika Waqaf berfungsi sebagai memanjangkan bunyi Lin yang sama seperti Mad ‘Aridh Lissukun.
e.       Saya membezakan antara Baris dan Huruf Far‘i kerana sememangnya Baris Far‘i adalah Baris, bukannya Huruf (kebanyakan penulis menyebut kesemuanya sebagai Huruf Far‘i)


PERINGATAN

Saya sebutkan pada awal perbincangan berkenaan Baris iaitu Baris Mati adalah salah satu dari Baris Asli. Saya juga menyebut bahawa Baris Mati juga menghasilkan Bunyi,  malah semua Huruf yang berSuara mengeluarkan Suara dalam semua keadaan. Oleh yang demikian seseorang itu mestilah mengetahui Bunyi setiap Huruf yang berBaris Mati dan berhati-hati supaya setiap huruf yang menghasilkan Bunyi ketika berBaris Mati samada ketika Wasal (pertengahan bacaan) atau ketika Waqaf, dizahirkan bunyinya. Malah penekanan mesti diberikan kepada cara membunyikan Huruf ketika berbaris mati. Saya dapati ramai pembaca tidak membunyikan Huruf-Huruf  ي  dan  و  yang berbaris Mati dengan tepat. Terdapat lapan Huruf yang Bunyinya ketika berbaris Mati semasa Waqaf tidak sama dengan Bunyinya ketika Wasal (bahagian ini akan diulangsebut di bawah Bab Sifat Huruf). Huruf-Huruf tersebut ialah kelima-lima Huruf Qalqalah, Huruf  ع, Huruf  ض dan Huruf  ه.


CATATAN

A.    HURUF MAD

Selain dari Huruf-Huruf yang telah disebut, kita seringkali juga mendengar orang menyebut istilah Huruf Mad (Huruf Panjang). Saya kemudiankan perbincangan ini kerana ianya ada kaitan yang sangat rapat dengan Baris. Sebenarnya Huruf-Huruf Mad adalah Huruf sama seperti Huruf-Huruf Hijaiyyah yang lain. Tidak ada huruf tambahan kepada Huruf Hijaiyyah yang dua puluh sembilan tersebut. Yang membezakan antara huruf Hijaiyyah dengan Huruf Mad adalah Fungsinya, iaitulah Huruf  ا  yang terletak selepas Huruf yang berBaris Atas, Huruf ي Mati yang terletak selepas Huruf yang berBaris Bawah dan Huruf و  Mati yang terletak selepas Huruf yang berbaris Depan; dalam satu  kalimah. Oleh itu apabila disebut ungkapan Huruf Mad, ia sebenarnya bermaksud Huruf-Huruf  ا  ,   ي dan و  yang berfungsi sebagai Mad.

Saya sebutkan di awal tadi bahawa saya menganggap Baris Mati sebagai Baris yang tersendiri, bukannya sebagai lawan kepada baris-baris lain kerana Baris Mati juga menghasilkan bunyi. Malah ketika berbarismatilah Makhraf Huruf ternyata dengan jelas dan terzahir semua Sifat-Sifat Huruf berkenaan yang mana Kitab HaqqutTilawah9 karangan Husni Syaykh ‘Uthman mengistilahkannya sebagai Sukun Hayyan (Baris Mati yang hidup). Perlu diingat bahawa Huruf Mad tidak menentukan Bunyi, fungsinya adalah semata-mata memanjangkan bunyi yang ditentukan oleh baris sebelumnya. Huruf  ا, ي dan و  yang berfungsi sebagai Mad diistilahkan Syaykh Khalaf sebagai Sukun Mawtan (Baris Mati yang mati).


B.     HURUF LIN

Sebagaimana Huruf Mad, Huruf Lin juga adalah Huruf yang sama seperti Huruf-Huruf lain, yang membezakannya adalah Fungsinya. Yang diistilahkan Huruf Lin adalah Huruf-Huruf ي dan و  yang berBaris Mati yang sebelumnya huruf-huruf berBaris Atas dalam satu kalimah, yang terjadi  ketika Waqaf. Huruf-Huruf ي dan و yang berkedudukan sedemikian mempunyai dua fungsi : pertamanya sebagai menghasilkan Harakah Far‘i Lin, dan keduanya sebagai memanjangkan (Mad) Baris Lin yang ketika itu dinamakan Mad Lin ‘Aridh LisSukun. Oleh itu saya berpandangan tiada huruf berasingan yang diistilahkan sebagai Huruf Lin.

PERHATIAN

Ramai pembaca yang menyebut Huruf-Huruf  ي  dan  و  Mati ketika Wasal atau ketika berada di tengah kalimah seperti baris Far‘i Lin, sedangkan pada ketika itu Huruf-Huruf  ي  dan  و  tidak berfungsi sebagai Lin.


04.03 SUARA

Di bahagian leher, terdapat satu anggota yang dikenal sebagai Tali Suara. Kadar Suara boleh dikawal, iaitu dari segi kekuatannya atau 'volume'nya, malah ianya boleh disenyapkan terus, contohnya dalam bacaan sirr. Suara hendaklah dibezakan dari Bunyi. Tidak bersuara tidak semestinya tidak berbunyi. Geseran Nafas dengan Makhraj juga menghasilkan Bunyi. Suara hanya datang dari Tali Suara. Makhraj bagi semua Huruf kecuali Huruf  ء  terletak ‘selepas’ kedudukan Tali Suara.


04.04 NAFAS

Nafas boleh diistilahkan sebagai udara yang dihembus keluar dan yang ditarik masuk. Setiap sesuatu yang hendak disebut mestilah diringi Nafas bersamanya. Adalah mustahil seseorang itu boleh membunyikan sesuatu dengan mulutnya tanpa melibatkan Nafas. Sumber Nafas mestilah terletak sebelum Tali Suara. Kadar pengaliran masuk dan keluar Nafas boleh dikawal oleh Pembacanya.

Nafas dan Suara sangat berkait rapat kerana Suara tidak boleh dihasilkan tanpa Nafas, tetapi Nafas boleh saja dihembus tanpa Suara. Dalam menghasilkan Bunyi, ada yang memerlukan Suara dan ada yang tidak memerlukan Suara, tetapi Bunyi samada bersuara atau tidak, memerlukan Nafas dialirkan bersama. Dengan lain perkataan, apabila disebut Suara, maka mengalir bersamanya Nafas kerana Suara dihasilkan dari getaran pada Tali Suara yang diakibatkan oleh Nafas yang melaluinya. Bab ini juga akan diulang sebut dalam membicarakan tajuk Sifat Huruf. Oleh kerana Suara adalah sebahagian dari Sifat Huruf, dalam banyak hal saya akan hanya menyebutkan perkataan Nafas atau Udara ketika membahaskan Makhraj Huruf.

Ada juga ‘Ulama yang membahaskan samada Huruf atau Baris yang datang dahulu. Bagi saya, kalau dipertimbang dari sudut penulisan, sememangnya Huruflah yang dahulu. Tanpa Huruf, di mana Baris hendak diletak !

Sebagai rumusannya bolehlah disimpulkan bahawa : Tanpa Huruf, tidak ada apa yang hendak disebut; tanpa Baris, tidak tahu bagaimana hendak menyebut; tanpa Nafas, tidak boleh hendak menyebut; tanpa Suara, tidak mengetahui apa yang disebut.